آدرس:
استان سیستان و بلوچستان-شهرستان زابل-بلوار کارگر جنب راهنمایی و رانندگی -سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان
کد پستی :9861456431
info@pasmandsistan.ir
تلفن:
054-32241701-4
فکس:
054-32241702
قسمتهای ضروری*
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تماس با ما